F-Secure Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pörssitiedote
3.4.2013 klo 17.45

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.4.2013. Yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2012 sekä myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous
päätti seuraavaa: 

Osinko

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa EUR 0,06 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä
8.4.2013 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingon maksupäivä on 16.4.2013. 

Hallitus ja tilintarkastajat

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioiksi päätettiin aiemman palkkiotason
mukaisesti EUR 55 000. Nimitys- ja palkitsemis- sekä tarkastusvaliokuntien
puheenjohtajalle palkkioksi päätettiin EUR 40 000 ja jäsenen palkkioksi
päätettiin EUR 30 000. Palkkioista noin 40 % maksetaan yhtiön osakkeina. 

Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän (7).
Varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Jussi Arovaara, Sari Baldauf,
Pertti Ervi, Juho Malmberg, Anu Nissinen ja Risto Siilasmaa sekä uutena
jäsenenä Matti Heikkonen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan
puheenjohtajaksi Risto Siilasmaan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajaksi nimettiin Risto Siilasmaa ja jäseniksi Sari Baldauf ja Anu
Nissinen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi nimettiin Pertti Ervi ja
jäseniksi Jussi Arovaara, Matti Heikkonen ja Juho Malmberg. 

Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan. Tilintarkastajaksi
valittiin edelleen Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii
KHT Erkka Talvinko. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 10 000 000 oman osakkeen
hankkimisesta. Esitetty määrä vastaa noin 6,3 % yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden. Valtuutus käsittää osakkeiden
hankkimisen joko julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen
sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.
Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.
Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten
puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan
käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyiden totuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana
yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi
tai mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden
hankkimiseen liittyvistä seikoista. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 13 415 835 oman osakkeen
luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus on voimassa yhden (1)
vuoden. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään luovuttamisesta myös muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu luovutus)
laissa määrätyin edellytyksin. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan
käyttää yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen
hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus
päättää omien osakkeiden myymisestä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä. Hallituksella on oikeus päättää muista
luovuttamiseen liittyvistä seikoista. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista. Valtuutuksen nojalla
annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 40 000 000 osaketta.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien
osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi
tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta. Valtuutuksen rekisteröimisen yhteydessä
peruutetaan vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen antama valtuutus suunnatusta
osakeannista. 


F-Secure Oyj

Christian Fredrikson
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

F-Secure Oyj
Christian Fredrikson, toimitusjohtaja, puh.09 2520 0700
Taneli Virtanen, talousjohtaja, puh.09 2520 5655
Katariina Kataja, sijoittajasuhteet, puh.040 661 6884

www.f-secure.fi