F-Secure Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

30.3.2011 klo 17.30

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2011. Yhtiökokous
vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2010 sekä myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous
päätti seuraavaa: 

Osinko

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa EUR 0,06 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä
4.4.2011 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingon maksupäivä on 12.4.2011. 

Hallitus ja tilintarkastajat

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioiksi päätettiin aiemman palkkiotason
mukaisesti EUR 55.000. Nimitys- ja palkitsemis- sekä tarkastusvaliokuntien
puheenjohtajalle palkkioksi päätettiin EUR 40.000 ja jäsenen palkkioksi
päätettiin EUR 30.000. Palkkioista noin 40 % maksetaan yhtiön osakkeina. 

Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi (6).
Varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Jussi Arovaara, Sari Baldauf,
Pertti Ervi, Juho Malmberg, Anu Nissinen ja Risto Siilasmaa. Hallitus valitsi
järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Risto Siilasmaan. Nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja on Sari Baldauf ja jäsenet Risto Siilasmaa
ja Anu Nissinen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on Pertti Ervi ja jäsenet
Jussi Arovaara ja Juho Malmberg. 

Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan. Tilintarkastajaksi
valittiin edelleen Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii
KHT Erkka Talvinko. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 10.000.000 oman osakkeen
hankkimisesta. Esitetty määrä vastaa noin 6,3 % yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden. Valtuutus käsittää osakkeiden
hankkimisen joko julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen
sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.
Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.
Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten
puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan
käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyiden totuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana
yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi
tai mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden
hankkimiseen liittyvistä seikoista. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 13.307.313 oman osakkeen
luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus on voimassa yhden (1)
vuoden. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään luovuttamisesta myös muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu luovutus)
laissa määrätyin edellytyksin. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan
käyttää yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen
hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus
päättää omien osakkeiden myymisestä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä. Hallituksella on oikeus päättää muista
luovuttamiseen liittyvistä seikoista. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista. Valtuutuksen nojalla
annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 40.000.000 osaketta.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien
osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi
tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta. Valtuutuksen rekisteröimisen yhteydessä
peruutetaan vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen antama valtuutus suunnatusta
osakeannista. 


F-Secure Oyj

Kimmo Alkio
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
F-Secure Oyj
Kimmo Alkio, toimitusjohtaja, puh.09 2520 0700
Taneli Virtanen, talousjohtaja, puh.09 2520 5655
Mervi Pohjoisaho, sijoittajasuhteet, puh.040 535 8989

www.f-secure.fi