Pörssitiedote
1.3.2010

F-Secure Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 24.3.2010 kello 16.00 alkaen osoitteessa HTC Ruoholahti,
Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen alkaa klo 15.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2009 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
     - Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2009 jaetaan
osakkeenomistajille osinkoa 0,06 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajille, jotka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2010
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon
maksupäivä on 8.4.2010. Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallitus valtuutetaan lahjoittamaan vuoden 2010 aikana enintään 100 000 euroa
korkeakoulujen ja yliopistojen toimintaan.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen vuosipalkkioiksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa
edellisvuoden mukaisesti seuraavaa: Hallituksen puheenjohtaja 55.000 euroa,
valiokuntien puheenjohtajat 40.000 euroa ja jäsenet 30.000 euroa. Edelleen
valiokunta ehdottaa, että palkkioista noin 40 % maksettaisiin markkinoilta
hankittavina yhtiön osakkeina.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
jäsenmäärä pysyy kuutena.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että Sari Baldauf,
Pertti Ervi, Juho Malmberg ja Risto Siilasmaa jatkavat hallituksen jäseninä ja
uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Anu Nissinen ja Jussi Arovaara
toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. Aiemmista hallituksen jäsenistä Alexis Sozonoff, joka on toiminut
yhtiön hallituksessa vuodesta 2004 lähtien ja Marko Ahtisaari, joka on toiminut
yhtiön hallituksessa vuodesta 2007 lähtien, ovat ilmoittaneet valiokunnalle,
että eivät ole käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä. Ehdokkaat ovat
antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdokkaiden henkilötiedot ovat nähtävillä
yhtiön Internet-sivuilla www.f-secure.fi kohdassa F-Secure Oyj, Sijoittajat,
Yhtiökokous.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio
maksettaisiin hyväksytyn laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin edelleen
Ernst & Young Oy.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus esittää, että hallitus voi päättää enintään 13.000.000 oman osakkeen
hankkimisesta. Esitetty määrä vastaa noin 8,3 % yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden. Valtuutus käsittää osakkeiden
hankkimisen joko julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen
sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.
Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.
Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten
puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan
käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana
yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi
tai mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden
hankkimiseen liittyvistä seikoista.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus esittää, että hallitus voi päättää enintään 15.500.000 oman osakkeen
luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus on voimassa yhden (1)
vuoden. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään luovuttamisesta myös muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu luovutus)
laissa määrätyin edellytyksin. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan
käyttää yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen
hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus
päättää omien osakkeiden myymisestä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä. Hallituksella on oikeus päättää muista
luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla
enintään 40.000.000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista.
Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden
luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 18
kuukautta. Valtuutuksen rekisteröimisen yhteydessä peruutetaan vuoden 2009
varsinaisen yhtiökokouksen antama valtuutus suunnatusta osakeannista.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
kokonaisuudessaan, on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa
www.f-secure.fi kohdassa F-Secure Oyj, Sijoittajat, Yhtiökokous. F-Secure Oyj:n
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 3.3.2010. Hallituksen esitykset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
saatavilla edellä mainitulla Internet-sivulla
viimeistään 7.4.2010.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
täsmäytyspäivänä 12.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut kokoukseen viimeistään perjantaina
19.3.2010 klo 10.00. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Osakkeenomistaja voi ilmoittautua yhtiökokoukseen joko
a) sähköpostitse osoitteeseen agm@f-secure.com,
b) puhelimitse numeroon 09-2520 4800 arkisin klo 9-16 välisenä aikana.
c) faksilla numeroon 09-2520 5001 tai
d) kirjeitse osoitteeseen F-Secure Oyj, Vastaanotto/Yhtiökokous,
Tammasaarenkatu 7, PL 24, 00180 Helsinki.

Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään perjantaina 19.3.2010 klo 10.00.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjojen toimittaminen

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistajan
osakkeet on kirjattu useammalle kuin yhdelle arvo-osuustilille,
osakkeenomistajalla on oikeus käyttää eri asiamiestä kunkin arvo-osuustilin
osakkeiden osalta. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on ilmoittautumisen
yhteydessä ilmoitettava lisäksi osakkeet, joita kukin asiamies edustaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään 19.3.2010 klo 10.00.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien merkitsemistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, on ilmoitettava merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon
viimeistään 19.3.2010 klo 10.00. Ilmoituksen edellytys on, että
osakkeenomistajalla olisi samojen osakkeiden perusteella ollut oikeus tulla
merkityksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.3.2010.
Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus tilapäisestä
merkitsemisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan samalla ilmoittautumiseksi
varsinaiseen yhtiökokoukseen.

4. Muut tiedot

Kokouskutsun päivänä F-Secure Oyj:llä on 157 469 243 osaketta. Jokaisella
osakkeella on yksi ääni.

Helsingissä helmikuun 18. päivänä 2010,

F-SECURE OYJ
Hallitus