Pörssitiedote
26.3.2009 klo 18.30

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2009. Yhtiökokous
vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2008 sekä myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous
päätti seuraavaa:

Osinko

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa EUR 0,07 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä
31.3.2009 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingon maksupäivä on 7.4.2009.

Hallitus ja tilintarkastajat

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioiksi päätettiin EUR 55.000. Nimitys- ja
palkitsemis- sekä tarkastusvaliokuntien puheenjohtajalle palkkioksi päätettiin
EUR 40.000 ja jäsenen palkkioksi päätettiin EUR 30.000. Palkkioista noin 40 %
maksetaan yhtiön osakkeina.

Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi (6).
Varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Marko Ahtisaari, Sari Baldauf,
Pertti Ervi, Juho Malmberg, Risto Siilasmaa ja Alex Sozonoff. Hallitus valitsi
järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Risto Siilasmaan sekä nimitti Sari
Baldaufin nimitys-ja palkitsemisvaliokunnan ja Pertti Ervin
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan. Tilintarkastajaksi
valittiin edelleen Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii
KHT Erkka Talvinko.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 14.500.000 oman osakkeen
hankkimisesta. Esitetty määrä vastaa noin 9,25 % yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden. Valtuutus käsittää osakkeiden
hankkimisen joko julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen
sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.
Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.
Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten
puitteissa.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen)
laissa määrätyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi
yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden
totuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön
kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden
hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 15.500.000 oman osakkeen
luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus on voimassa yhden (1)
vuoden. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään luovuttamisesta myös muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu luovutus)
laissa määrätyin edellytyksin.

Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa
järjestelyissä tai niitä voidaan käyttää yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja
laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Hallituksella on oikeus päättää muista luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

Hallituksen valtuuttaminen suunnattuun osakeantiin

Hallitus valtuutettiin päättämään suunnatuista osakeanneista ja niiden
ehdoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta. Annettavien osakkeiden
yhteenlaskettu enimmäislukumäärä on 40.000.000 kappaletta.

F-Secure Oyj
Kimmo Alkio
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
F-Secure Oyj
Kimmo Alkio, toimitusjohtaja, puh.09 2520 0700
Taneli Virtanen, talousjohtaja, puh.09 2520 5655
Mervi Pohjoisaho, IR, puh.040 535 8989