F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2008. Yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2007 sekä myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous
päätti seuraavaa:

Osinko

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa EUR 0,07 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä
31.3.2008 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 8.4.2008.

Hallitus ja tilintarkastajat

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioiksi päätettiin EUR 55.000. Nimitys- ja
palkitsemis- sekä tarkastusvaliokuntien puheenjohtajalle palkkioksi päätettiin
EUR 40.000 ja jäsenen palkkioksi päätettiin EUR 30.000. Palkkioista noin 40 %
maksetaan yhtiön osakkeina.

Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi (6).
Varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Marko Ahtisaari, Sari Baldauf,
Pertti Ervi, Risto Siilasmaa ja Alex Sozonoff. Uutena jäsenenä valittiin Juho
Malmberg. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Risto
Siilasmaan sekä nimitti Sari Baldaufin nimitys-ja palkitsemisvaliokunnan ja
Pertti Ervin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan. Tilintarkastajaksi
valittiin Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Erkka
Talvinko.

Hallituksen valtuuttaminen suunnattuun osakeantiin

Hallitus valtuutettiin päättämään suunnatuista osakeanneista ja niiden ehdoista.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden. Annettavien osakkeiden yhteenlaskettu
enimmäislukumäärä on 40.000.000 kappaletta. Hallituksen esitys sisältää
yhtiökokouksen 20.3.2007 myöntämän valtuutuksen peruuttamisen käyttämättä
olevilta osiltaan. Peruutus tulee voimaan samassa yhteydessä, kun uusi valtuutus
rekisteröidään kaupparekisteriin.

Optio-oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden merkintähinnan kirjaaminen
sijoitetun vapaan pääoman rahastoon

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus, että F-Secure Oyj:n optio-ohjelmista 2002 ja
2005 annettujen optio-oikeuksien perusteella yhtiökokouspäivän jälkeen
annettavista uusista osakkeista maksettava merkintähinta kirjataan
kokonaisuudessaan sijoitetun oman vapaan pääoman rahastoon.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Päätettiin, että hallitus voi päättää enintään 15.513.111 oman osakkeen
hankkimisesta. Määrä on noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on
voimassa vuoden. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen joko julkisessa
kaupankäynnissä OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä (Helsinki) sen sääntöjen
mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Hankittavista
osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Omien
osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten
puitteissa.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen)
laissa määrätyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi
yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden
totuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön
kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden
hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Päätettiin, että hallitus voi päättää enintään 15.513.111 oman osakkeen
luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus on voimassa vuoden.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään luovuttamisesta myös muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu luovutus) laissa
määrätyin edellytyksin.
Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa
järjestelyissä tai niitä voidaan käyttää yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja
laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä
OMX:n Pohjoismaisen Pörssin (Helsinki) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Hallituksella on oikeus päättää muista luovuttamiseen liittyvistä seikoista.


F-Secure Oyj

Kimmo Alkio
toimitusjohtaja


Lisätietoja:

F-Secure Oyj
Kimmo Alkio, toimitusjohtaja      puh.358 9 2520 5550
Taneli Virtanen, talousjohtaja     puh.358 9 2520 5655
Jukka Kotovirta, sijoittajasuhteet   puh.358 405 883 933
http://www.F-Secure.comJAKELU
Hex Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Viestin lähettäjä GlobeNewswire NASDAQ OMX. Yhteydenotot GlobeNewswire -palveluun osoitteella: cns@nasdaqomx.com