F-Secure Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 26.3.2008 klo 15.00 alkaen High Tech Center, Ruoholahti,
Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki. Osanottajien toivotaan saapuvan
kokouspaikalle klo 14.45 mennessä.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 10. kohdan mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
asiat

2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista

Hallituksen ehdotuksen mukaan hallitus valtuutettaisiin päättämään suunnatusta
osakeannista ja sen ehdoista. Valtuutus olisi voimassa yhden vuoden.
Annettavienosakkeiden yhteenlaskettu enimmäislukumäärä olisi 40.000.000
kappaletta.

3. Optio-oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden merkintähinnan
kirjaaminen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon

Hallitus ehdottaa, että F-Secure Oyj:n optio-ohjelmista 2002 ja 2005 annettujen
optio-oikeuksien perusteella yhtiökokouspäivän jälkeen annettavista uusista
osakkeista maksettava merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun oman
vapaan pääoman rahastoon.

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus voi päättää enintään 15.513.111 oman osakkeen
hankkimisesta. Ehdotettu määrä on noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutus olisi voimassa vuoden. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen joko
julkisessa kaupankäynnissä OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä (Helsinki) sen
sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.
Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.
Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten
puitteissa.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen)
laissa määrätyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi
yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden
totuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön
kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden
hankkimiseen liittyvistä seikoista.
5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus voi päättää enintään 15.513.111 oman osakkeen
luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus olisi voimassa vuoden.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään luovuttamisesta myös muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu luovutus) laissa
määrätyin edellytyksin.

Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa
järjestelyissä tai niitä voidaan käyttää yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja
laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä
OMX:n Pohjoismaisen Pörssin (Helsinki) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Hallituksella on oikeus päättää muista luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

6. Osingonjako

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2007 jaettaisiin
osakkeenomistajille osinkoa 0,07 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä (31.3.2008) merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on
8.4.2008.

7. Esitys hallituksen jäseniksi ja tilintarkastajaksi sekä heidän palkkioiksi

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmäärä pysyisi
kuutena. Valiokunta ehdottaa, että hallituksen jäseninä jatkaisivat seuraavat
nykyiset jäsenet: Marko Ahtisaari, Sari Baldauf, Pertti Ervi, Risto Siilasmaa ja
Alexis Sozonoff. Ari Hyppönen, joka on ollut hallituksessa yli 10 vuotta
varsinaisena ja varajäsenenä, on ilmoittanut valiokunnalle, ettei ole enää
käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä. Valiokunta esittää, että Juho
Malmberg valittaisiin uutena jäsenenä F-Securen hallitukseen seuraavalle
toimikaudelle. Juho Malmberg on KONE Oyj:n kehitysjohtaja ja johtokunnan jäsen.
Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Accenturen Suomen maayhtiön
toimitusjohtajana 2002-2005, pohjoismaiden ulkoistusjohtajana 2005, Suomen
maayhtiön varatoimitusjohtajana 1999-2002 ja teknologiajohtajana 1992-1999.
Tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin edelleen
Ernst & Young Oy. Asianomaiset ovat ilmoittaneet suostumuksensa.

Hallituksen vuosipalkkioiksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa
seuraavaa: Hallituksen puheenjohtaja EUR 55.000, valiokuntien puheenjohtajat EUR
40.000 ja jäsenet EUR 30.000. Edelleen valiokunta ehdottaa, että palkkioista
noin 40 % maksettaisiin markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina.
Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkio maksettaisiin
hyväksytyn laskun mukaan.

Asiakirjat

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen esitykset liitteineen ovat
osakkeenomistajien nähtävissä viimeistään 19.3.2008 alkaen yhtiön kotisivulla
http://www.f-secure.fi/f-secure/sijoittajat/ ja niistä lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Pyynnön voi esittää jäljempänä mainittujen
yhteystietojen kautta.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
14.3.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava
siihen viimeistään 17.3.2008 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua
sähköpostilla osoitteeseen ilmoittautumiset@entre.fi, puhelimitse numeroon 050
396 7579, kirjeitse osoitteella F-Secure Oyj/Ulla Toivanen, PL 24, 00181
Helsinki tai yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tammasaarenkatu 7, Helsinki.
Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ilmoittautumisen yhteydessä.

Helsingissä 13.2.2008

F-Secure Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
F-Secure Oyj
Kimmo Alkio, toimitusjohtaja      puh. 09 2520 5550
Taneli Virtanen, talousjohtaja     puh. 09 2520 5655
Jukka Kotovirta, sijoittajasuhteet   puh. 040 5883 933
   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Viestin lähettäjä GlobeNewswire NASDAQ OMX. Yhteydenotot GlobeNewswire -palveluun osoitteella: cns@nasdaqomx.com